Objek Sosiologi

Objek Sosiologi

Masyarakat merupakan objek sosiologi. Berikut ini adalah pengertian masyarakat menurut para ahli, diantaranya:
1. Maclver dan Page
Masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.
2. Ralph Linton
Masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerjasama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.
3. Selo Soemardjan
Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan  kebudayaan

Dengan pengetian di atas, terdapat beberapa unsur-unsur dari masyarakat, yaitu:
a.  Manusia yang hidup bersama. Di dalam Ilmu Sosial tidak ada ukuran mutlak  ataupun angka pasti untuk menentukan berapa jumlah manusia yang harus ada.  Akan tetapi secara teoretis angka minimnya adalah dua orang yang hidup  bersama.
b.  Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan dari manusia tidaklah
sama dengan kumpulan benda-benda mati seperti umpamanya kursi, meja dan
sebagainya. Oleh karena dengan berkumpulnya manusia akan timbul manusia-manusia baru. Manusia itu juga dapat bercakap-cakap, merasa dan mengerti. Mereka juga mempunyai keinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaannya. Sebagai akibat hidup bersama itu, timbulah system komunikasi dan timbulah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dalam kelompok tersebut.
c.  Mereka sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
d.  Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama
menimbulkan kebudayaan oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya  terikat satu dengan lainnya.

baca juga :

Comments are closed.